Inženýrská činnost

Na základě plné moci Vás budu zastupovat před správními úřady, dotčenými orgány a majiteli dopravní infrastruktury a vyřídím za Vás získání:

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích u příslušného správního orgánu

ministerstvo, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působnostní včetně projednání a získání souhlasných stanovisek u dotčených orgánů:

  • Policie ČR – Dopravní inspektorát
  • vlastník dotčené pozemní komunikace – Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa a údržba silnic, Technické služby

povolení zvláštního užívání komunikace u příslušného silničního správního úřadu

ministerstvo dopravy, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností včetně projednání a získání souhlasného stanoviska:

  • Policie ČR – Dopravní inspektorát
  • vlastníka dotčené pozemní komunikace – Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa a údržba silnic, Technické služby

povolení částečné nebo úplné uzavírky, popřípadě objížďky u příslušného silničního správního úřadu

ministerstvo dopravy, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností včetně projednání a získání souhlasného stanoviska:

  • vlastníka pozemní komunikace
  • obce
  • provozovatele dráhy
  • Policie ČR

Máte zájem o zastupování před správními úřady?

Kontaktujte mě nebo vyplňte poptávkový formulář.